top of page

De huurvoorwaarden van Fietsverhuur Zeeland

Algemene verhuurvoorwaarden Fietsverhuur Zeeland en partners

 

 

 

Artikel 1, Betaling 

De mogelijke in het contract vermelde waarborgsom strekt tot betaling van al hetgeen de huurder aan de verhuurder verschuldigd is uit hoofde van de huurovereenkomst onverminderd de verplichting van de huurder het eventueel na verrekening met de waarborgsom resterende bedrag te voldoen en onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding. 

 

Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van het verhuur object draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid. 

 

In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de afrekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van het(de) verhuur object(en) een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode. 

 

Een boeking is pas definitief na ontvangst van de betaling. Verhuurder behoudt zich het recht voor om elke reservering die niet is betaald binnen een termijn van 3 dagen voor aanvang van de huurperiode te annuleren.

 

Artikel 2, Huurperiode 

De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in de reservering/huurbon vermeld. 

 

Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de overeengekomen (verlengings-)tarieven. 

 

Tussentijdse inlevering van het(de) verhuur object(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de overeengekomen huursom bestaat. Er wordt geen restitutie gegeven bij eerder inleveren van het (de) verhuur object(en).

 

Het (de)verhuur object(en) moet(en) bij het adres van de verhuurder worden ingeleverd uiterlijk op het in het contract vermelde tijdstip van inlevering. 

 

Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft de verhuurder in ieder geval het recht om de huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van de verhuur object(en) onverwijld te vorderen of deze terug te nemen waar en bij wie het(de)  verhuur object(en) zich ook bevindt (bevinden). Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige verhuurvoorwaarde(n) niet naleeft. 
 

Artikel 3, Gebruik 

a. Het(de) verhuur object(en) mag (mogen) slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het huurcontract genoemde berijders(s). De verhuur object(en) moet(en) bij verhuurders adres schoon worden ingeleverd in de staat waarin de verhuur object(en) werd(en) ontvangen. 

b. De huurder dient als een goed huisvader voor de verhuur object(en)) te zorgen. Zo dient huurder alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal. 

c. het(de) verhuur object(en) mag (mogen) in elk geval niet gebruikt worden in de duinen en op het strand, ook indien geen gebruik gemaakt kan worden van verharde paden en/of wegen. 

 

Artikel 4, Schade, verlies en diefstal 

De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan en/of verlies van het(de) verhuur object(en) of onderdelen daarvan, zomede van sleutels en ketting(en)/sloten, tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld. Het(de) verhuur object(en) is (zijn) niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade. Huurder kan voor of bij aanvang huur dag het ‘Zorgeloos Onderweg pakket’ afsluiten om risico te beperken/verminderen. 

 

Artikel 5, Kosten tijdens huurperiode 

Alle lasten en belastingen terzake van het(de) verhuur object(en) is (zijn) voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparaties.  

 

Artikel 6, Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op het contract worden door de verhuurder verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder: de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door huurder bij verhuurder aan te tekenen verzet gehonoreerd 

 

Artikel 7, Annuleren 

Een reservering is niet kosteloos te annuleren. Indien een reservering onverhoopt geannuleerd moet worden bieden wij de optie tot wijziging van de huurdatum op basis van beschikbaarheid. 

Bij reservering inclusief Zorgeloos Onderweg pakket dient de huurder uiterlijk 48 uren vóór aanvang van de overeengekomen huurdag (09:00 uur) de reservering per e-mail via info@fietsverhuurzeeland.nl te annuleren om restitutie te ontvangen voor de huursom. Ook bij het Zorgeloos Onderweg pakket is tussentijdse inlevering van het(de) verhuur object(en) niet mogelijk.
Bij elke annulering houden wij de servicekosten van €2.50 en indien van toepassing de kosten welke gemoeid zijn met het Zorgeloos Onderweg pakket in als verwerkingskosten.

 

Artikel 8, Zorgeloos Onderweg pakket

Om recht te hebben op vermindering van eigen risico via het afgesloten Zorgeloos Onderweg pakket 

Voor het(de) gehuurde object(en) dient schade of diefstal direct na constatering gemeld te worden tijdens de verhuurperiode. Indien er schade (of diefstal) pas aangemeld wordt bij het inleveren van de verhuur object(en) vervalt het recht op vermindering van eigen risico.

 

Bij diefstal is het verplicht om aangifte te doen van diefstal van het(de) verhuur object(en) en kopie van de aangifte aan verhuurder te verstrekken.

 

Artikel 9, Pech onderweg 

Pechhulp is inbegrepen tijdens de huurperiode tussen 09:00 en 17:00. Pechhulp dient altijd telefonisch aangemeld te worden met duidelijke uitleg van de (met de auto openbaar toegankelijke) locatie waar u op dat moment bent. Via Whatsapp kan er gevraagd worden uw locatie te delen. Verhuurder heeft een inspanningsverplichting om zo spoedig mogelijk (streeftijd 2 uur) op locatie een (vergelijkbaar) vervangend verhuur object(en) te voorzien. Indien dit niet mogelijk blijkt zal verhuurder voor een andere passende oplossing zorgen in overleg met de huurder.


Wordt een pechgeval niet aangemeld op het moment van constatering maar gemeld bij inleveren van de verhuur object(en) vervalt alle recht op eventuele restitutie van huursom ontstaan.

 

Artikel 10, Aansprakelijkheid 

De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van bijrijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor door de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder en / of de bestuurder en / of bijrijder(s) gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn. Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van de fiets of bijrijder(s) daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van de fiets met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid. Behoudens grove schuld is de aansprakelijkheid van Verhuurder beperkt tot de huursom.

 

Artikel 11, Overige bepalingen 

 

Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Op alle Overeenkomsten tussen Partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

bottom of page